Contra Expertise

Het merendeel van de verzekerden is onvoldoende op de hoogte van de schaderegeling en de polisvoorwaarden en van de bepalingen die hierop betrekking hebben.

Als er schade ontstaat, wordt deze bij de verzekeraar aangemeld of bij de assurantietussenpersoon, die op zijn beurt het schadegeval aanmeldt bij de desbetreffende verzekeraar.

Afhankelijk van de verzekeraar wordt vervolgens een voorstel gedaan om de schade in geld of in natura te vergoeden, of wordt een schade-expert ingeschakeld.

In het laatste geval zal de schade-expert contact opnemen met de gedupeerde en de schade in overleg met de verzekerde(n) verder bepalen.

De gedupeerde zal hierbij veelal af moeten gaan op wat de schade-expert hem of haar vertelt, waarbij goede communicatie en wederzijds vertrouwen voorop staan.

Maar wat nu als het aan de communicatie schort of als het vertrouwen ontbreekt?

Of wat te doen als de verzekerde het met de schaderegeling of beslissing van de verzekeraar oneens is of de schade door de omvang of  complexiteit moeilijk of helemaal niet door de gedupeerde kan worden overzien?

Vaak is het voor alle betrokkenen verstandig om de schade door twee deskundigen te laten vaststellen, met name bij grotere of complexe schadegevallen of  bij onenigheid.

Inboedel, inventaris- en opstalverzekeringen bieden de verzekerde bijna altijd de mogelijkheid om op kosten van de verzekeringsmaatschappij een “eigen” schade-expert in te schakelen. Dit is in de polisvoorwaarden van de verzekering vastgelegd.

Deze zogeheten contra-expert behartigt de belangen van de schade lijdende partij.

Hij zal de schade in overleg met de betrokkenen op een objectieve en deugdelijke wijze vaststellen en uitsluitend met instemming van de verzekerde(n) handelen.

U kunt een contra-expert altijd en op ieder moment inschakelen: u heeft hier in de meeste gevallen recht op en u betaalt er verzekeringspremie voor.